ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

 

Zarząd spółki pod firmą Fabryka Samochodów Osobowych Syrena w Kutnie Spółka Akcyjna z siedzibą w Kutnie, przy ulicy Józefów nr 9, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000520271 (zwanej dalej jako: Spółka), działając na podstawie art. 402 § 3 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 01 lipca 2024 r., godzina 11 w siedzibie Spółki w Kutnie przy ul. Józefów 9.

 

Porządek obrad planowanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jest następujący:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 4. Przyjęcie porządku obrad,
 5. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2023 rok,
 6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok,
 7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2023 rok,
 8. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,
 11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję,
 12. Zamknięcie obrad.