ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

 

Zarząd spółki pod firmą Fabryka Samochodów Osobowych Syrena w Kutnie Spółka Akcyjna z siedzibą w Kutnie, przy ulicy Józefów nr 9, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000520271 (zwanej dalej jako: Spółka), działając na podstawie art. 402 § 3 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2023 r., godzina 11 w siedzibie Spółki w Kutnie przy ul. Józefów 9.

 

Porządek obrad planowanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jest następujący:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 4. Przyjęcie porządku obrad,
 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
 6. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2022 rok,
 7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok,
 8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2022 rok,
 9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuowania działalności Spółki,
 12. Zamknięcie obrad.