Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Fabrykę Samochodów Osobowych Syrena S.A.

Ochrona i zachowanie w poufności danych osobowych jest dla Fabryki Samochodów Osobowych Syrena S.A. z siedzibą w Kutnie, ul. Józefów 9, 99-300 Kutno, zwanej dalej: FSO Syrena S.A., niezwykle ważne i chcemy, aby każda osoba, której dane przetwarzamy wiedziała, że stosujemy odpowiednie środki ochrony danych. Dlatego w związku wdrożeniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) FSO Syrena S.A. m.in.:
• powołała zgodnie z art. 37 RODO Inspektora Ochrony Danych, który nadzoruje przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych,
• wdrożyła na podstawia art. 24 ust. 1 i 2 RODO dokumentację dotycząca ochrony danych osobowych tj.: Politykę Bezpieczeństwa, procedury zarządzania systemem informatycznym.
• Zastosowała środki ochrony bezpieczeństwa danych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt f RODO.

Celem wdrożenia ww. środków jest zapewnienie należytej ochrony danych osobowych przetwarzanych przez FSO Syrena S.A. jako administratora danych, a dotyczących m.in. osób uczestniczących w postępowaniach przetargowych, współpracowników, kontrahentów, kandydatów do zatrudnienia i pracowników.

FSO Syrena S.A. przechowuje zebrane dane osobowe wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Jeśli okaże się, że dane osobowe muszą zostać przekazane poza obszar EOG zostaną zastosowane w zależności od potrzeby Standardowe klauzule umowne oraz Tarcza prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.

Dane osobowe przetwarzane są w celach:
• rekrutacji i zatrudnienia,
• współpracy i wymiany korespondencji,
• dochodzenia ewentualnych roszczeń,
• przyjmowania ofert oraz prowadzenia dokumentacji przetargowej.

Dane mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie gdy obowiązek taki będzie wynikał z obowiązujących przepisów prawa.

Spółka przetwarza dane osobowe wyłącznie przez okres wskazany w przepisach prawa albo dopóki będą one niezbędne do realizacji celu przetwarzania.

Osoby, których dotyczą przetwarzane dane mają prawo do:

• dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,
• sprostowania swoich nieprawidłowych danych,
• żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO,
• żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO,
• przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Każda osoba, która uważa, że jej dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może wnieść skargę do organu nadzorczego (PUODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt:

Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcą Państwo skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt:

Inspektor Ochrony Danych:
Łukasz Jasiński, tel. +48 (22) 211 18 60, e-mail: iod@kfso.pl
FSO Syrena S.A. z siedzibą w Kutnie, ul. Józefów 9, 99-300 Kutno.

  • FABRYKA SAMOCHODOW OSOBOWYCH KUTNO SYRENA
  • About

© 2018 FSO SYRENA. ALL RIGHTS RESERVED.